Hoe Krijgt u Staatsburgerschap in Turkije

Met het besluit omtrent Staatsburgerschap, gepubliceerd op 19.09.2018 in het Turkse Staatsblad, zijn sommige voorschriften met betrekking tot de aanvraag van buitenlanders tot het Turkse staatsburgerschap veranderd. Het Turkse staatsburgerschap wordt toegekend aan buitenlanders die ten minste voor 250.000 USD onroerend goed in Turkije kopen.

 

Vraag: Hoe werkt het aanvraagproces van staatsburgerschap in Turkije?
Antwoord: Wanneer u vastgoed met een waarde hoger dan 250.000 USD aankoopt, dient u een aanvraag in bij het (Tapu Bureau) Directoraat-Generaal Kadaster en Registratie, en verzoekt u om het Turks staatsburgerschap. Na uw aanvraag controleren ze het taxatierapport en de bankoverschrijvingsdocumenten. Het Tapu Bureau geeft goedkeuring voor de aanvraag tot staatsburgerschap in een tijdsbestek tussen de 3 en 7 dagen. Met deze goedkeuring dienen wij dezelfde dag nog een aanvraag in bij de immigratiedienst. Er moet niet gewacht worden op de afspraak voor aanvraag van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Met deze goedkeuring en de verblijfsvergunning doen we dezelfde dag nog de aanvraag bij het Directoraat-Generaal Bevolking en Burgerschap. Na de eigendomsakte applicatie worden alle processen gevolgd in een speciaal ontwikkeld programma bij het Bureau Informatie Staatsburgerschap in Istanbul en Ankara. Ze finaliseren de toekenning van het staatsburgerschap binnen 30 dagen.

 
 

V: Krijgt mijn familie ook het Turks staatsburgerschap?
A: Ja. U kunt voor uzelf, uw vrouw (of echtgenoot) en al uw kinderen jonger dan 18 (op de datum van de aanvraag) een aanvraag indienen om het staatsburgerschap te verkrijgen.

V: Moet ik één woning boven 250.000 USD kopen of mogen het meerdere zijn?
A: U kunt verschillende objecten aankopen met een totale waarde van meer dan 250.000 USD. U moet voor elk object een aanvraag indienen. Het Tapu bureau accepteert de aanvraag van het staatsburgerschap als de aangegeven waarde in totaal hoger is dan 250.000 USD.

V: Wat is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Milieu en Urbanisatie?
A: Het ministerie zal de waarde van het vastgoed vermeld op het eigendomsbewijs natrekken en controleren of het juist is en meer bedraagt dan 250.000 USD, dit wordt gedaan door beëdigde taxateurs. De totale waarde van het onroerend goed moet voldaan zijn via een bankoverschrijvingaan de verkoper van het onroerend goed.

V: Hoe bereken ik de wisselkoers van USD naar TL?
A: Het Tapu Bureau berekent op de aanvraagdatum de waarde van de verkoopprijs met de ratio van de Turkse centrale bank (efektif satış kuru).

V: Hoelang duurt dit proces?
A: Het gebeurt binnen de 30 dagen. De regering heeft een speciaal Staatsburgerschap kantoor geopend om tijd te besparen.

V: Zijn of is er een kritiek aandachtspunt waarvan ik op de hoogte zou moeten zijn?
A: Het ministerie wil er zeker van zijn dat de waarde minimaal 250.000 USD bedraagt. Beëdigde taxateurs controleren of de prijs van het onroerend goed klopt en er geen sprake is van prijsfraude. Taxateurs kunnen tot een 20% afwijking (verschil) komen op de verkoopprijs. 

Q: Zal mijn aanvraag van het staatsburgerschap automatisch worden toegekend als ik aan de voorwaarden voldoe?
A: Nee, de goedkeuring van het staatsburgerschap is afhankelijk van de verificatie van enige archiefbestanden van de nationale beveiligingseenheden. Hierbij wordt gecontroleerd of de aanvrager geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

V: Mag ik commercieel onroerend goed aankopen met huurinkomsten en alzo het Turkse staatsburgerschap verkrijgen dus door middel van een belegging?
A: Ja, elk vastgoed dat u koopt, wordt meegeteld. 

V: Het lijkt een ingewikkeld proces om het Turks staatsburgerschap te verkrijgen. Krijg ik assistentie gedurende het hele proces?
A: Het deskundige team van Plus Investment zal u bijstaan gedurende het hele proces en u begeleiden.

V: Ik heb geen tijd om naar Turkije te reizen. Hoe kan ik het Turkse staatsburgerschap toch verkrijgen?
A: Als u een volmacht geeft aan Plus Investment dan kunnen wij namens u het proces van begin tot eind opvolgen.

V: Hoeveel personen kunnen op één eigendomsakte het staatsburgerschap aanvragen?
A: Slechts één persoon met zijn/haar gezin in de 1ste graad kunnen het staatsburgerschap aanvragen.

V: Ik heb eerder onroerend goed in Turkije gekocht tegen de waarde. Mag ik nu alsnog het Turks staatsburgerschap aanvragen?
A: Aanvragen voor eigendomsaktes ingediende (op het Tapu Bureau) na 18.09.2018 kunnen meedingen in de aanvraag tot het Turks staatsburgerschap.

Q: Moet ik afstand doen van mijn huidige staatsburgerschap als ik een Turks staatsburger word?
A: Nee, de Turkse wetten staan dubbele of meervoudige nationaliteiten toe. U dient er wel voor te zorgen dat uw eigen nationaliteit niet in het gedrang komt.

V: Dien ik de Turkse militaire dienst te voltooien (Man) als ik het Turks staatsburgerschap verkrijg?
A: Er zijn verschillende antwoorden. Indien uw kind jonger is dan 18 jaar en zij op een bepaald moment op militaire leeftijd komen, zijn ze verplicht om militaire dienst te doen. Er is echter een voorwaarde voor dubbele nationaliteiten; u mag kiezen tussen twee landen. Als uw kind de militaire dienst heeft afgerond in eigen land, moet u het kunnen bewijzen. Voor mensen ouder dan 22 jaar, dient u bij de aanvraag na te gaan of er een speciale voorwaarde is bij het Generaal-Dictoraat Bevolking en Burgerschap met gepaste informatie rekening houdend met uw situatie.

V: Welke nationaliteiten kunnen een Turks paspoort aanvragen?
A: Alle nationaliteiten die in staat zijn om onroerend goed in Turkije te kopen voor de vereiste totaalsom, kunnen het Turkse staatsburgerschap aanvragen na investering.

V: Verkrijgen mijn vader en moeder tevens het staatsburgerschap in Turkije? Hoe zit het met mijn kind (eren) boven de 18 jaar?
A: Nee.

V: Ik heb een invalide (gehandicapt) kind van boven de 18 jaar? Hoe zit het met zijn/haar situatie?
A: Als uw kind niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, zullen zij worden toegelaten tot de aanvraag van het Turks staatsburgerschap gezamelijk met u als ouders, door middel van speciale aanvraagdocumenten waarmee u de situatie bewijst.

V: Is het verplicht om in Turkije te wonen om staatsburgerschap te verkrijgen?
A: Nee.

V: Is er een vereiste dat de aanvrager zijn hele familie naar Turkije moet brengen in elk stadium?
A: Nee. Enkel de aanvrager moet aanwezig zijn met alle vereiste documenten van zijn/haar familieleden.

V: Is er een vereiste voor een interview of test in elk stadium?
A: Nee.

V: Is de aanvrager vrij om een functie uit te oefenen of zaken in Turkije te doen?
A: Ja. Voor beroepen zoals artsen, advocaten enz. is het echter noodzakelijk om u te laten registreren bij de bevoegde balies van deze beroepsverenigingen inzake specifieke gelijkwaardigheidscertificaten.

V: Wat zijn de vereiste documenten voor staatsburgerschap?
A: Het team van Plus Investment helpt u om alle benodigde documenten aan te leveren nadat u het onroerend goed bij ons heeft aangekocht.

V: U geeft aan dat het proces van aanvraag staatsburgerschap tot wel zes maanden in beslag kan nemen. Krijg ik een verblijfsvergunning gedurende het aanvraagproces?
A: Een verblijfsvergunning (no:6458/31-J) wordt gegeven aan u en familie. Wij krijgen voor u de verblijfsvergunning nog op dezelfde dag na goedkeuring van het onroerend goed zonder enige wachttijd.

V: Is het mogelijk om een dubbele nationaliteit in Turkije te hebben?
A: Ja, Turkije staat dubbele nationaliteit toe, maar u moet uw consulaat raadplegen over uw oorspronkelijke nationaliteit omdat sommige landen zoals India, China en Saoedi-Arabië bepaalde beperkingen met betrekking tot dubbele nationaliteit niet erkennen of hebben.

Q: Hoe verkrijg ik het Turkse staatsburgerschap als een heimatlos (staatloos persoon)?
A: Wanneer u voor ten minste 250.000 US Dollar vastgoed koopt, kunt u een aanvraag doen voor het Turks Staatsburgerschap met een vereist document dat de staatloosheid van de aanvrager certificeert. (Dit reisdocument is uitgegeven door de Verenigde Naties.)

 

Burgerschapstypes in Turkije

Staatsburgerschap door investeringen: In 2018 introduceerde de Turkse regering een nieuw versneld systeem om een ​​Turks staatsburger te worden. Personen die in aanmerking komen voor een aanvraag, zijn onder meer iedereen die een eigendom heeft gekocht ter waarde van 250.000 USD of 500.000 USD heeft gestort bij Turkse banken. Beide transacties moeten drie jaar onaangeroerd blijven. Personen die minstens 500.000 USD hebben geïnvesteerd in vast kapitaal of 50 Turkse mensen in dienst hebben komen eveneens in aanmerking.

Het Turquoise-systeem: Geïntroduceerd in 2017; het Turquoise-systeem stelt mensen, die vaardigheden of attributen hebben in technologie, economie, sport, cultuur en kunst, maar ook bedrijfsleiders en investeerders, in staat om een ​​alternatief type van staatsburgerschap aan te vragen dat bijna volledige rechten verleent.

Eigendomsrechten en Verblijfsvergunninghouders: Elke bezitter van vastgoed in Turkije kan aanvraag tot staatsburgerschap op voorwaarde dat hij 4 jaar verbleef in Turkije in een aaneengesloten periode van 5 jaar. Artikel 11 van de wet 5901 somt de vereisten op voor een ononderbroken verblijfsvergunning. Er is geen minimaal bedrag voor de waarde van het vastgoed.

Geboorte: De eenvoudigste manier is om geboren te worden in een gezin met een Turkse moeder en vader. Volgens artikel 1 van de Turkse burgerschapsrichtlijn nr. 403 hebben burgers die uit een of beide Turkse ouders zijn geboren het recht om onmiddellijk staatsburgerschap te krijgen. Als een moeder en vader een succesvolle aanvraag tot staatsburgerschap gedaan hebben, geldt dit ook voor de kinderen. Iedereen die zijn Turkse nationaliteit heeft verloren, kan het opnieuw aanvragen.

Huwelijk: Veel buitenlanders hebben na 3 jaar huwelijk het staatsburgerschap verkregen van een Turks staatsburger. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing, waaronder samenwonen, afzien van gedrag dat de huwelijkse band zou kunnen schaden en geen bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of openbare orde.

De Belangrijkste Stappen voor Turks Staatsburgerschap door Investeringen

1: Bankrekening Openen: Een rekening moet worden geopend bij een Turkse bank op naam van de investeerder.
2: Investeren: Voer de nodige beleggingstransacties uit, zoals eigendomsakte overdracht, contante betaling, overheidsobligatie / aankoop van aandelen enz.
3: Aanvraag Verblijfsvergunning: Gegadigden moeten een geldige verblijfsvergunning hebben op het moment van aanvraag tot staatsburgerschap. Niettemin kunnen vergunninghouders in het buitenland blijven wonen zolang ze willen.
4: Aanvraag voor Turks Staatsburgerschap: Na ontvangst van uw verblijfsvergunning, kunt u onmiddellijk het Turkse staatsburgerschap aanvragen. Een fysieke aanwezigheid of bijwoning is niet vereist tijdens het aanvraagproces.

Vereiste Documenten voor Turks Staatsburgerschap per Investeringsaanvraag

Aanvraagformulier
- Geldig paspoort
- 4 pasfoto's van elk lid van uw familieleden
- Geboortecertificaat
- Verblijfsvergunning of geldig toeristenvisum op uw paspoort
- Indien van toepassing, documenten waaruit uw relatie met uw partner en kinderen blijkt (huwelijksvergunning, geboorteakte voor kinderen)
- Indien van toepassing, Turks identiteitsbewijs en adres van aanvragende familieleden in Turkije
- Ontvangstbevestiging voor belastingaangifte
- Goedkeuringsrappport
- Bankafschrift met betalingsbewijs van minimim 250,000 USD
- Eigendomsakte of een genotarieerde toezegging tot aankoop

 

Contact

© Alle rechten behoren toe aan Plus İnvestment A.Ş